+
Menu


 

OBCHODNÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI STANA SPOL. S R.O.

pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu www.diatechnika.cz

 

 

 1. úvodní ustanovení

 

Těmito obchodními podmínkami se řídí jakákoliv koupě Zboží na Internetovém obchodu a jsou tedy součástí jakékoliv Kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím Internetového obchodu. Tyto podmínky si prosím detailně přečtěte, neboť vymezují veškerá Vaše práva a povinnosti související s koupí Zboží v Internetovém obchodu, a to mimo jiné včetně záručních lhůt ke Zboží a jejich omezení, oprávnění vrátit Zboží, ale i výjimek z takového práva.

 

 1. provozovatel

 

Provozovatelem Internetového obchodu je společnost STANA spol. s r. o., se sídlem Hlučínská 1102/69, 702 00 Ostrava, identifikační číslo 60319739, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 11750. STANA spol. s r.o., která je současně Prodávajícím.

 

 1. vymezení pojmů

 

Jakékoliv výrazy uvedené v těchto podmínkách s počátečním velkým písmenem mají význam uvedený níže:

 

  1. Internetový obchod je internetový obchod na webových stránkách www.diatechnika.cz;

    

  2. Kupní smlouva je smlouva na koupi Zboží v Internetovém obchodě uzavřená mezi Prodávajícím a Zákazníkem na základě Objednávky Zákazníka;

    

  3. Občanský zákoník je zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění;

    

  4. Objednávka je elektronická objednávka Zboží vyplněná Kupujícím na webových stránkách Internetového obchodu, popřípadě objednávka učiněná telefonicky na telefonním čísle uvedeném na webových stránkách Internetového obchodu;

    

  5. Prodávající (nebo též My) je provozovatel Internetového obchodu uvedený v článku 2 výše;

    

  6. Spotřebitel je fyzická osoba, která Kupní smlouvu nesjednává v rámci své podnikatelské činnosti;

    

  7. Zákazník (nebo též Vy) je osoba, která s Prodávajícím uzavřela Kupní smlouvu na Zboží na základě Objednávky;

    

  8. Zbožím je jakékoliv zboží nabízené v Internetovém obchodě, a to zejména stroje či nástroje výrobců ze skupiny Husqvarna Group, včetně jejich příslušenství, náhradních dílů a doplňků.

 

 1. uzavření kupní smlouvy

 

  1. Nabídka Zboží na webových stránkách Internetového obchodu není návrhem na uzavření Kupní smlouvy; veškeré Kupní smlouvy budou uzavřeny až na základě Objednávky Zákazníka.

    

  2. V případě zájmu o koupi Zboží je třeba vyplnit veškeré povinné údaje Objednávky a vyplněnou Objednávku odeslat Prodávajícímu kliknutím na příslušné tlačítko. Upozorňujeme, že odesláním Objednávky Zákazník potvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami.

    

  3. Řádně vyplněná Objednávka odeslaná Prodávajícímu je pro Zákazníka závazná po dobu 21 dnů ode dne jejího odeslání Prodávajícímu.

 

  1. Prodávající potvrdí obdržení Objednávky emailem na emailovou adresu Zákazníka uvedenou v Objednávce (v případě telefonické Objednávky takové potvrzení nebude zasíláno); toto potvrzení však není akceptací Objednávky.

    

  2. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Objednávky nelze považovat za akceptované jejich pouhým doručením Prodávajícímu, ale k uzavření Kupní smlouvy je vždy třeba jejich akceptace ze strany Prodávajícího. Prodávající může akceptovat Objednávku buď výslovně, a to ústně či emailem (včetně emailu, kterým oznamuje Zákazníkovi odeslání objednaného Zboží) nebo odesláním objednaného Zboží k přepravě Zákazníkovi. Dnem takové akceptace je mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena Kupní smlouva na Zboží specifikované v Objednávce.

    

  3. Pokud Prodávající nemůže Objednávku akceptovat (například z důvodu vyprodání objednaného Zboží, změny jeho ceny a podobně), sdělí tuto skutečnost Zákazníkovi bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů po obdržení Objednávky. Pro vyloučení pochybností se však uvádí, že prodlení Prodávajícího se zasláním odmítnutí Objednávky Zákazníkovi v uvedené lhůtě však neznamená automatickou akceptaci Objednávky.

    

  4. Zákazník musí jakoukoliv žádost o změnu či storno Objednávky neprodleně oznámit Prodávajícímu, se kterým bude dohodnut další postup. Jakákoliv změna či storno Objednávky však nebudou provedeny po uzavření Kupní smlouvy (tj. zejména odeslání Zboží Zákazníkovi). V případě storna Objednávky Zákazníkem, který je podnikatelem, pokud Zboží bylo zvlášť objednáno u jeho dodavatele pro takového Zákazníka, je Prodávající povinen vrátit Zákazníkovi pouze 75 % celkové ceny Zboží, ohledně nějž došlo ke stornu; zbývajících 25 % takové ceny si Prodávající ponechá na úhradu nákladů spojených s dodávkou takového Zboží, jeho dopravou a dalších obdobných nákladů.

    

 1. cena zboží a další náklady

 

  1. Ceny jsou ve vztahu k jednotlivému Zboží uvedeny vždy na příslušné webové stránce Internetového obchodu, a to bez daně z přidané hodnoty i včetně ní. Cena Zboží se může průběžně měnit a pro koupi Zboží platí cena, která je uvedena v Objednávce. Cena uvedená v Objednávce může být změněna pouze v případě, že v době ode dne odeslání takové Objednávky Prodávajícímu do dne uzavření Kupní smlouvy dojde ke změně daně z přidané hodnoty, a to ve výši odpovídající takové změně.

    

  2. V případě, že je cena Zboží v době jeho objednání označena jako akční, platí jen do vyprodání příslušných zásob. Pokud by z jakéhokoliv důvodu nebylo možné Zboží za takovou cenu dodat, Prodávající Zákazníka na takovou skutečnost upozorní bez zbytečného odkladu, a pokud to bude možné, umožní mu jeho objednání za novou cenu; v opačném případě Objednávku odmítne.

    

  3. Není-li v konkrétním případě Prodávajícím uvedeno jinak, je Kupující vedle ceny Zboží povinen dále uhradit (i) náklady na dopravu Zboží Kupujícímu ve výši stanovené Prodávajícím podle typu dopravy zvolené Zákazníkem při objednání Zboží a dále (ii) poplatek za platbu dobírkou ve výši stanovené Prodávajícím při objednání Zboží. Jakékoliv další náklady související s prodejem Zboží jsou součástí jeho ceny.

    

  4. Kupujícímu bude po uhrazení ceny Zboží, nejpozději však současně se Zbožím, doručena příslušná faktura vystavená na základě fakturačních údajů poskytnutých Zákazníkem v Objednávce. Faktura může být zaslána i v elektronické podobě na elektronickou adresu Zákazníka uvedenou v Objednávce.   

    

 1. dodání zboží a platební podmínky

 

  1. Způsob dodání Zboží (včetně možnosti jeho osobního vyzvednutí v provozovně Prodávajícího) a forma úhrady jeho ceny bude zvolena Zákazníkem v Objednávce z aktuálních možností nabízených Prodávajícím.

    

  2. Cena Zboží (spolu se souvisejícími náklady a poplatky podle předchozího článku) může být uhrazena v závislosti na formě dopravy zejména následujícími způsoby:

    

   (i)           předem bankovním převodem nebo online platební kartou; v takovém případě bude Zboží odesláno Zákazníkovi nebo mu bude umožněno jej vyzvednout v provozovně Prodávajícího nejdříve okamžikem, kdy bude jeho cena připsána na účet Prodávajícího;

    

   (ii)           na dobírku, tj. cena Zboží bude uhrazena příslušnému doručovateli při převzetí Zboží; zaplacení ceny je v tomto případě podmínkou jeho vydání Zákazníkovi;

    

   (iii)          v hotovosti nebo platební kartou při převzetí v případě jeho osobního odběru v provozovně Prodávajícího.

    

  3. V případě Objednávky Zboží ve větší hodnotě nebo Zboží, které musí Prodávající objednat od svých dodavatelů, anebo v jiných odůvodněných případech, může být dodávka Zboží podmíněna uhrazením zálohy na jeho cenu, a to až do výše celé částky ceny takového Zboží.

 

  1. Prodávající může po dohodě se Zákazníkem umožnit i jinou než běžně nabízenou formu dopravy Zboží, a to na náklady a riziko Zákazníka, pokud nebude v konkrétním případě dohodnuto jinak.

    

  2. Zboží bude dodáno v termínu dohodnutém v Kupní smlouvě (tj. zejména v akceptaci Objednávky Prodávajícím).

 

 1. slevové kupony a jiné slevy

 

  1. Jakékoliv slevy (včetně slev na základě slevových kuponů), na jejichž uplatnění má Zákazník právo, mohou být uplatněny pouze za následujících podmínek:

    

   (i)       v souladu s pravidly příslušné slevové akce uvedenými na webových stránkách Internetového obchodu či přímo na příslušném slevovém kuponu;

    

   (ii)      jakoukoliv slevu nelze uplatnit na Zboží, které již bylo zlevněno, a bylo-li poskytnuto více slev, nelze je mezi sebou kombinovat, pokud Prodávající v konkrétním případě nestanoví jinak;

 

(iii)     jakoukoliv slevu (včetně slevového kuponu) lze uplatnit pouze jednou, pokud Prodávající v konkrétním případě nestanoví jinak; je-li hodnota slevy či slevového kuponu vyšší než cena objednaného Zboží, právo na slevu ve zbývající částce zaniká;

 

(v)      slevu nelze uplatnit na náklady na dopravu či poplatky za dobírku, pokud nejsou k tomuto účelu zvlášť určeny.

 

  1. V případě uplatnění slevového kuponu či jiné slevy v rozporu s pravidly podle předchozího odstavce, Prodávající Zákazníka na takovou skutečnost upozorní, a pokud to bude možné, umožní mu jeho objednání za plnou cenu; v opačném případě Objednávku odmítne.

    

  2. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Prodávající není povinen Objednávku, v jejímž rámci byla uplatněna jakákoliv sleva či slevový kupon, akceptovat, obdobně jako v případě jakýchkoliv jiných Objednávek.

    

 1. Odstoupení zákazníka

 

  1. Spotřebitel může od Kupní smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne doručení Zboží Zákazníkovi (resp. ode dne doručení jeho poslední části, pokud je Zboží dodáváno ve více dodávkách); tato lhůta je zachována i v případě, že v ní bude odstoupení Prodávajícímu odesláno. Takto odstoupit lze od Kupní smlouvy i částečně, tj. pokud jde o určitou část dodaného Zboží.

    

  2. Spotřebitel však nemůže od Kupní smlouvy podle předchozího odstavce odstoupit, pokud:

 

(i)       Zboží bylo vybaleno z originálního obalu, do kterého jej nelze z hygienických důvodů vrátit, nebo bylo již použito či dokonce částečně spotřebováno (např. opotřebovaný diamantový kotouč, maziva a paliva);

 

(ii)      jde o Zboží, které bylo upraveno specificky na přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu, Zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

 

(iii)     je součástí dodávky Zboží zvuková nebo obrazová nahrávka nebo počítačový program, jehož původní obal byl po dodání porušen.

 

  1. Zákazníci, kteří nejsou Spotřebiteli, nemohou od Kupní smlouvy odstoupit.

 

  1. Odstoupení může být učiněno i na formuláři Prodávajícího umístěném na webových stránkách Prodávajícího. Toto odstoupení lze Prodávajícímu zaslat v písemné formě na adresu jeho sídla, doručit osobně do jakékoliv provozovny Prodávajícího, popřípadě jej zaslat elektronicky emailem na emailovou adresu stana@stana.cz či prostřednictvím webových stránek Internetového obchodu v sekci „Kontaktujte nás“.

    

  2. V případě odstoupení musí být příslušné Zboží vráceno Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od Kupní smlouvy, a to buď zasláním zpět na adresu sídla Prodávajícího, nebo jeho osobním předáním Prodávajícímu v jakékoliv jeho provozovně. Náklady na takové vrácení Zboží nese Zákazník.

    

  3. Zaplacená cena Zboží, ohledně něhož došlo k odstoupení, včetně veškerých souvisejících nákladů na dopravu a poplatků, bude Zákazníkovi vrácena nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bude takové Zboží vráceno (náklady na dopravu nemusí být vráceny v rozsahu, ve kterém převyšují obvyklé dodací náklady Internetového obchodu); tato částka bude zaplacena na účet Zákazníka uvedený v odstoupení či později sdělený Prodávajícímu, nedohodne-li se Prodávající se Zákazníkem v konkrétním případě jinak. V hotovosti však lze zaplacenou cenu vracet pouze v případě, bylo-li předmětem Kupní smlouvy Zboží v hodnotě do 5 000 Kč.

    

  4. Pokud v době do vrácení Zboží došlo ke snížení jeho hodnoty z jakéhokoliv důvodu, je Zákazník povinen nahradit odpovídající částku Prodávajícímu v penězích.

 

 1. odstoupení prodávajícího

 

Prodávající může od Kupní smlouvy odstoupit v případě zjevně nesprávné ceny Zboží uvedené v Objednávce (tj. ceny, která je podstatně nižší, než je obvyklá tržní cena takového Zboží (včetně chyby v psaní, desetinných čárkách a podobně, s výjimkou případů, kdy bude tato cena označena jako akční či bude zřejmé, že se jedná o mimořádnou slevu).

 

 1. vady zboží

 

  1. Před použitím Zboží detailně nastudujte návod k jeho obsluze a veškeré další pokyny jeho výrobce včetně záručních podmínek. Upozorňujeme, že v případě nesprávného užívání Zboží nemusí být jeho případná reklamace uznána.

 

  1. Kupující je povinen Zboží prohlédnout při jeho převzetí nebo bezprostředně po něm a současně se přesvědčit o jeho vlastnostech a množství a jakékoliv viditelné či jiné zjevné vady reklamovat u Prodávajícího bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti dnů ode dne dodání Zboží. Pokud takovou vadu včas nereklamuje Zákazník, který není Spotřebitel, zanikají jakákoliv jeho související práva z vadného plnění (včetně práv ze záruky za jakost).

    

  2. Zákazníkům, kteří jsou Spotřebitelé, odpovídá Prodávající, že Zboží nemá při jeho dodání Zákazníkovi vady, a současně, že má vlastnosti podle ustanovení § 2161 Občanského zákoníku;  práva z takových vad Zboží může Zákazník uplatnit do 24 měsíců ode dne jeho dodání Zákazníkovi.

    

  3. Záruka za jakost Zboží je poskytována pouze, pokud je taková záruka poskytnuta výrobcem Zboží na základě záručního listu (či jiného záručního prohlášení) vydaného takovým výrobcem či distributorem přiloženého ke Zboží v okamžiku jeho dodání Zákazníkovi.

    

  4. V ostatních, výše neuvedených, případech platí práva z vadného plnění podle Občanského zákoníku, pouze pokud jde o vady, které mělo Zboží již v den jeho dodání Zákazníkovi (i kdyby se objevily později), nebo o vady, které sice vznikly později, avšak v důsledku porušení povinnosti Prodávajícího.

    

  5. V případě, že v době, kdy Prodávající odpovídá za vady a je-li poskytnuta záruka za jakost Zboží, v záruční době, bude zjištěna vada Zboží, se kterou je podle Občanského zákoníku či příslušné záruční listiny spojeno právo z vadného plnění, může Zákazník:

    

   (i)       v případě záruky za jakost poskytnuté výrobcem Zboží uplatnit práva stanovená v příslušné záruční listině (či jiném záručním prohlášení) výrobce, a nejsou-li v ní taková práva stanovena, práva uvedená níže;

    

   (ii)      požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu ze zaplacené Kupní ceny;

    

   (ii)      v případě podstatné vady Zboží (přičemž za podstatnou vadu se považuje i vada sice nepodstatná, kterou však nelze opravit či pokud by provedení její opravy bylo nehospodárné nebo která se vyskytne po její opravě opakovaně, a to alespoň třikrát), dále požadovat i výměnu Zboží, popřípadě od Kupní smlouvy odstoupit;

    

   (iii)     případně uplatnit jiná práva z vadného plnění, která vyplývají z příslušných ustanovení Občanského zákoníku.

    

  6. Příslušné právo z vadného plnění podle předchozího odstavce musí být uplatněno u Prodávajícího současně s reklamací příslušné vady nebo bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti dnů po jejím uplatnění. Volbu práva z vadného plnění podle tohoto článku nelze dodatečně měnit bez souhlasu Prodávajícího s výjimkou případů, kdy Zákazník zvolil opravu, která se však ukáže jako neproveditelná, či její provedení nebude hospodárné.

    

  7. V případě, že Zákazník neprovede volbu práva z vadného plnění podle předchozího odstavce včas, ztrácí možnost volby práv pro podstatné vady. V ostatních případech se bude postupovat podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, Prodávající zejména může podle svého uvážení provést opravu vadného Zboží či jej vyměnit za nové.

    

  8. Reklamaci vady i volbu práva z vadného plnění je třeba uplatnit u Prodávajícího na adrese jeho sídla, pokud záruční list příslušného Zboží neuvádí seznam autorizovaných servisů; v takovém případě lze reklamaci uplatnit v jakémkoliv z takových servisů. Reklamace musí obsahovat konkrétní popis vytýkané vady a okolností, za kterých byla zjištěna, musí v ní být uvedeny kontaktní údaje Zákazníka včetně emailu a dále k ní musí být přiložen doklad o koupi Zboží na Internetovém obchodě.

    

  9. Ohledně reklamace vystaví Prodávající po převzetí příslušného Zboží reklamační protokol, ve kterém bude popsána reklamovaná vada a datum reklamace. V případě reklamace poštou bude tento protokol odeslán Zákazníkovi na jeho email uvedený v reklamaci nejpozději do 24 hodin po obdržení takové reklamace.

    

  10. Prodávající se vždy snaží vyřídit reklamaci v nejkratším možném čase, vždy nejpozději do 30 dnů ode dne jejího obdržení. Nebude-li reklamace v dané lhůtě vyřízena, je Spotřebitel oprávněn postupovat jako v případě podstatné vady (viz odstavec f) bod ii) výše). Ohledně vyřízení reklamace bude Zákazník informován způsobem dohodnutým s Prodávajícím, a pokud není dohodnut, emailem uvedeným v reklamaci; v tomto oznámení bude současně uvedena přiměřená lhůta k vyzvednutí Zboží. V případě prodlení Zákazníka s vyzvednutím Zboží v této lhůtě je Zákazník povinen zaplatit Prodávajícímu skladné v přiměřené výši odpovídající velikosti Zboží. Pokud si Zákazník Zboží nevyzvedne ani v dodatečné lhůtě na základě oznámení Prodávajícího o možnosti prodeje takto nevyzvednutého Zboží, může Prodávající Zboží prodat.

 

  1. Práva z vadného plnění nelze uplatnit ve vztahu ke Zboží, které bylo prodáno za nižší cenu z důvodu vady, pro kterou byla taková nižší cena dohodnuta, ve vztahu k běžnému opotřebení Zboží způsobenému jeho obvyklým užíváním, u použitého Zboží ve vztahu k vadám odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Zákazníkem, nebo vyplývá-li to z povahy Zboží.

 

 1. osobní údaje

 

  1. Jakékoliv osobní údaje, které Zákazník poskytne Prodávajícímu v souvislosti se sjednáním Kupní smlouvy, musí být správné a úplné.

    

  2. Prodávající zpracovává osobní údaje Zákazníků pro účely plnění z Kupních smluv, včetně uplatnění práv z vadného plnění, za účelem vedení zákaznického účtu a pro další účely uvedené v tomto článku, a to po dobu pěti let po uzavření Kupní smlouvy. Tyto osobní údaje budou zpracovávány zejména v rozsahu jména a příjmení, data narození, adresy bydliště či doručovací adresy, identifikačního čísla a daňového identifikačního čísla, telefonního čísla a emailu, případně i dalších osobních údajů, které Zákazník Prodávajícímu při sjednání Kupní smlouvy poskytne. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

    

  3. Prodávající umožní Zákazníkům přístup k jejich osobním údajům a v případě, že zpracovávané osobní údaje jsou nepřesné nebo že jsou zpracovávány v rozporu se zákonem číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, na žádost Zákazníka učiní nezbytná nápravná opatření, o jejichž provedení Zákazníka informuje. Své osobní údaje může Zákazník měnit na webových stránkách Internetového obchodu v sekci „Můj účet“.

 

  1. Zákazník souhlasí s tím, aby Prodávající jeho osobní údaje předával třetím osobám za účelem jejich zpracování v rozsahu a za podmínek podle těchto podmínek. Zákazník dále souhlasí s tím, aby Prodávající jeho osobní údaje využíval za účelem nabízení zboží nebo služeb, a to buď sám, nebo aby takové jejich užívání umožnil i svým obchodním partnerům; tento souhlas může Zákazník kdykoliv odvolat.

    

  2. Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup v Internetovém obchodě možné provést a závazky Prodávajícího z Kupní smlouvy splnit bez takového uložení cookies, může Zákazník souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

 

  1. Kupní smlouva a jakákoliv práva a povinnosti stran z ní vyplývající se řídí českým právním řádem, a to zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

    

  2. Prodávající není ve vztahu k Zákazníku vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

 

  1. Všechny spory mezi stranami vzniklé z Kupní smlouvy či s ní související budou předloženy k rozhodnutí příslušnému soudu v České republice.

    

  2. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím České obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, elektronická adresa www.coi.cz. 

 

 

  1. Kupní smlouva nahrazuje veškerou komunikaci, vyjednávání a dohody (a to bez ohledu na jejich formu) učiněné mezi stranami před jejím uzavřením a obsahuje úplnou dohodu stran o jejím obsahu; práva a povinnosti stran nebudou dále dovozována nad rámec Kupní smlouvy ze zavedené praxe ani jakýchkoliv obchodních zvyklostí.

    

  2. Pro Kupní smlouvy se Zákazníky, kteří jsou podnikatelé, neplatí ustanovení Občanského zákoníku ohledně smluv uzavřených adhezním způsobem, o změně okolností ani o neúměrném zkrácení a jejich následcích. Kupní smlouva nebude vykládána podle pravidla Občanského zákoníku o výkladu v neprospěch toho, kdo výraz použil jako první.

 

  1. V případě, že některé ustanovení těchto podmínek je nebo se stane neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení těchto podmínek i Kupní smlouvy platná a účinná. Strany nahradí neplatné či neúčinné ustanovení ustanovením jiným, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.

    

  2. Zákazník nesmí Kupní smlouvu ani práva či povinnosti z ní postoupit na třetí osobu bez předchozího souhlasu Prodávajícího v písemné formě.

    

  3. Kupní smlouva je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.